prosjekt NN+ vil samle musikk- og filmbransjen i nord!

Prosjektet NN+ er RYK + TIFF + INTRO som går sammen om et pilotprosjekt for å øke konkurransekraften i musikk- og filmbransjen i Nord-Norge.
Prosjektet NN+ skal bidra til kompetanseheving, samhandling og markedsføring av musikk og film fra nord.
Det vil arrangeres seminarer og workshops som er åpne og tilgjengelig for alle som vil delta. Og inntil 5 band eller artister bosatte i Nord-Norge kan få muligheten til å få lage musikkvideo, som skal produseres av nordnorske filmproduksjonsselskaper. I tillegg vil hvert band/artist motta inntil 120 000,- i lanseringstilskudd, hvorav deler av midlene skal gå til relevante fagpersoner som kan bistå bandet i lanseringen. Musikkvideoproduksjonene vil lanseres under TIFF 2013.

VEILEDNING
Prosjektet retter seg mot semi-profesjonelle og profesjonelle band/artister og filmproduksjons-selskaper som er bosatte i Nord-Norge. Musikalsk skal vi treffe på tvers av genre og ser etter artister som ønsker å ta karrieren til neste nivå og som har nasjonale eller internasjonale lanseringsplaner i løpet av 2013. Det er for de som har til viss grad hatt et regionalt eller nasjonalt gjennombrudd, som har høye ambisjoner og som nå ønsker å etablere og videreutvikle sin markedsposisjon, nasjonale og/eller internasjonalt.
INNHOLD
Prosjektet er tredelt:
1. Samlingsbaserte seminarer og workshops
Den første delen er samlingsbaserte seminarer og workshops for film- og musikkbransjen. Denne delen er åpen for alle interesserte og kommer å ha en reisestøtteordning. Informasjon om tid og sted kommer så fort som mulig. Første runde med workshops og seminarer vil bli gjennomført i mai måned. Første samling for musikk kommer å omhandle bransjen i dag og utvikling av forretningsplan/ artistisk konsept. Første samling for film kommer til å omhandle temaet ”hva er en god musikkvideo” og kameraarbeid.
Andre samling blir til høsten. Andre samling for musikk fokuserer på utvikling av PR/ markedsplan. Andre samling for film kommer å omhandle postproduksjon (EFX, klipping, grading)
2. Musikkvideoproduksjon
Fase to omhandler selve produksjonen av musikkvideoene. Det vil da være artister og band, som har søkt om å være med og har blitt utvalgt, som vil få mulighet til å få produsert en musikkvideo. Vi har et mål om at det skal være minst 100 000,- tilgjengelig til produksjonen for inntil 5 band/artister. Produksjonsfasen har oppstart i juni.
3. Lansering med release under TIFF 2013
Den siste delen av prosjektet er selve lanseringen og markedsføringen av musikkvideoene, da med utgangspunkt i artistene. Det vil utarbeides en PR/ markedsplan for artistlansering, tilpasset den enkelte artist/band og de markedene de skal etablere seg på. Til denne fasen er det satt av 120 000,- per prosjekt, hvorav deler av midlene skal gå til relevante fagpersoner som kan bistå bandet i lanseringen. I samarbeid med TIFF vil det bli satt opp en visningsarena og en lanseringsfest. Vi vil da invitere både musikk- og filmbransjen til en lanseringsfest som vil fungere som en release event både for musikk- og filmaktørene som har laget musikkvideoene.
FOR BAND OG ARTISTER
Vurderingskriterier for musikk
NN + vil inngå i den ordinære søkeprosessen til Introfondet, hvor man vil bruke ekstern fagkompetanse til utvelgelse av prosjektene. Dette vil gjøres i samarbeid med RYK. Artistene vil bli vurdert etter aktualitet, kunstnerisk kvalitet, distribusjon og det markedsmessige potensialet, nasjonalt eller internasjonalt.
INTRO og RYK bistår gjerne med veiledning og tilbakemelding på søknad i forkant av søknadsfristen. Ta kontakt!
Svar på søknad får man innen 6-8 uker etter søknadsfrist.
Om musikksøknaden
Søknaden omhandler hvem du/dere er som artist/band og de foreløpige planer og budsjett for lansering og markedsføring i 2013. De som får tilsagn fra NN+ forplikter seg til å delta på workshop og seminar med oppstart i mai, hvor man blant annet vil få hjelp til å videreutvikle konsept og markedsplan for lansering. Dette vil være tilpasset den enkelte artist/band, men felles for alle er musikkvideo release under TIFF i januar 2013. Aktiviteter som omhandler forberedelse til lansering for eksempel grafisk design, web, styling/konsept, kan skje i 2012.
Søknadsfristen for band og artister er 20. mars 2012. klikk her for søknadsskjema og mer info.
FOR FILMPRODUKSJONSELSKAPER
Workshop og seminar
Ultimo mars kommer informasjon om hvordan man melder seg på workshop og seminar.
Pitchearena
Alle som deltar på workshop og seminar får mulighet til å delta på et treff der artistene pitcher sine caser for filmproduksjonsselskaper (i første halvdel av juni, nærmere info kommer). Produksjonsselskapene får da 2 ukers frist på å komme med forslag til synopsis/produksjonsplan med tilhørende budsjett til de artister/ sanger de ønsker.
Vurderingskriterier
Forslagene vil bli vurdert av en ressursgruppe for film/filmkonsulent med hensyn til profesjonalitet, gjennomføringsevne, kompetanse, nyskaping, nasjonalt og internasjonalt potensiale, tverrfaglighet og eventuelt samarbeid med postproduksjonsselskap.
Etter at forslagene er kvalitetssikret er det artistene/bandene som til slutt velger hvilke produksjonsselskaper de vil samarbeide med. Produksjonene får oppfølging av en filmkonsulent/prosjektleder for film som vil bistå prosjektene frem til ferdigstilling og lansering under TIFF 2013.
Mer informasjon om påmeldingsfrist og prosess for filmproduksjonsselskap kommer ultimo mars.
KONTAKTINFORMASJON
RYK, via Kompetansesenter for rock i Nord-Norge (KOFOR) ved Fredrik Forssman, tel: 926 36 977.
Introfondet ved Charlotte Engelmark, tel: 975 744 93.
Tromsø Internasjonale Filmfestival ved Henning Rosenlund, 416 05 544.